ថាសវិលសម្រាប់ថតផលិតផល/ Turn Table for shooting products

ប្រអប់វិលសម្រាប់ថតផលិតផលផ្សេងៗ ដូចជាគ្រឿងអលង្កា,​គ្រឿងអេឡិកត្រូនិក,​ គ្រឿងសំអាង,​ស្បែកជើង,​កាបូប

Call: 011 92 77 66/ 011 66 52 21/ 070 28 54 10